Kiváló malomipari paraméterekkel rendelkező adaptív őszi búza vonalak előállítása

Projekt azonosító

 • AGR_PIAC_13-1-2013-0002

A Magyar Állam által, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatás összege

 • 300.155.438 Ft

A projekt időtartama

 • 2014.01.01. – 2016.12.31.

Fenntartási időszak

 • 2017.06.01. – 2020.12.31.

A nyertes pályázó

 • FITT AGRO Kft., Debreceni Egyetem ATK Kutatóintézet

Szakmai vezető​​​

 • Dr. Zsombik László

A pályázat weboldala

 

Projektleírás

A nagyszámú hazai őszi búza fajta világszínvonalú, azonban a szélsőséges időjárási körülményekhez való alkalmazkodás kulcskérdés a fajták, vonalak tekintetében. Jelen projekt célja jó adaptív képességű őszi búza vonalak előállítása. Az adaptív képességlehetővé teszi az extenzívebb környezetben történő termelést, illetve a megfelelő rezisztenciális tulajdonságok csökkentett vegyszerfelhasználást eredményezhetnek. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg 300.155.438 Ft támogatással, a FITT AGRO Kft. és a Debreceni Egyetem konzorciumában.
Hazánk természeti adottságai kiválóak a kalászos növények termesztéséhez. A XX. század első felében termesztett magyar búza fajták kiváló és stabil minőségükről váltak híressé, ugyanakkor a 70-es években e fajták kikerültek a köztermesztésből a termesztéstechnológiai igények változása miatt. Az utóbbi időszak szélsőséges időjárási körülményei viszont rávilágítottak arra, hogy az eredményes gazdálkodás kulcsa az adaptációs képességben rejlik. Ezért cél jelen pályázati projektben olyan őszi búza vonalak előállítása, melyek extenzív körülmények között is stabilan termeszthetőek.
Az őszi búza nemesítésével Magyarországon több kutatóintézet és nemesítő foglalkozik. A nemesítési célkitűzések között egyre fontosabb az extenzív körülményekhez való alkalmazkodó képesség mellett a kiváló minőség. Az utóbbi időben egyre nagyobb területeken megjelenő ökológiai termesztési rendszerek számára is rendelkezésre kell, hogy álljon olyan búza fajta, mely kiváló bokrosodó képességével jó gyomelnyomó képességet biztosít, így szükségtelenné teszi a gyomirtás alkalmazását. Az öko szemléletű termelés másik sarokpontja a betegségekkel szembeni megfelelő tolerancia. Nemesítési célkitűzésünk ezen komplex tulajdonságcsoport együttes megjelentetése több extenzív típusú, és jó malmi tulajdonságokkal rendelkező vonal előállítása. A vonalak sütőipari tulajdonságainak köszönhetően várhatóan speciális malmi felhasználásukra is lehetőség nyílik.
 A pályázat konzorciumban kerül kivitelezésre, a FITT AGRO Kft. mezőgazdasági technológiai kutatásokkal foglalkozik, konzorciális partnere pedig a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Központja, amelynek az oktatás melletti kutatási tevékenysége felöleli az agrárgazdaság teljes vertikumát. A konzorciumi együttműködés keretein belül cél olyan őszi búza vonalak előállítása, melyek a hagyományos magyar genetikai alapokon nyugszanak, ugyanakkor megfelelő adaptív képességgel jellemezhetők stabil sütőipari paraméterek mellett. Ennek érdekében kíván a partnerség létrehozni egy olyan perspektivikus vonalakat, amelyek a későbbiekben nemesítési bázist jelenthetnek. Az alapkutatási tevékenység kiterjed a nemesítői, labor- és szántóföldi tevékenységekre egyaránt.

 

Tevékenységek

A projekt során a konzorciumi partnerek között a tevékenységek jól elhatárolhatóak, részben a bevont partnerek szakmai kompetenciájának megfelelően, részben a pályázat keretében meghatározott feladatok és tevékenységek körének köszönhetően. A projekttevékenységek bemutatása ezért a két konzorciumi partner (a FITT AGRO Kft. és a DE ATK Kutatóintézet) szerint kerül részletes bemutatásra.
 

A FITT AGRO Kft. feladatai számos területet lefednek, az egyszerűség és az egymásra épülés miatt ezen tevékenységeket felsorolás szerűen mutatjuk be a következőkben.

 • Elsőként az őszi búza tájfajták begyűjtése. A begyűjtött magok morfológiai tulajdonságainak parametrizálása, variabilitási számítások elvégzése. Az ökológiai szempontból elkülönülő teszthelyszínek meghatározása.
 • A munkafolyamat során az ismert eredetű, tájjellegű régi fajták kalászainak illetve szemtermésének begyűjtése, és megfelelő körülmények közötti tárolásának előkészítése. A szem morfológiai tulajdonságainak meghatározása, vizuális dokumentációs adattár elkészítése. A teszthelyszínek kiválasztásánál az adott területek időjárási paramétereinek elemzése. Talajnedvesség-tartalmi vizsgálatok megtervezése, mely az in vivo aszálytűrési vizsgálatok alapját képezi.
 •  További tájfajták begyűjtése a Kárpát-medencében. Előzetes beltartalmi vizsgálatok. A nagyobb mennyiséggel rendelkezésre álló jelölttel több régióban történő vizsgálatok elvégzése.
 •  Kalászutód sorok kézi vetése. A meglévő alapanyagok őszi fejlődésének vizsgálata. Mesterségesen előidézett aszály stressz korai fejlődésre gyakorolt hatásának vizsgálata, a vonalakon mérhető kvantitatív hatások meghatározása.
 • Az első nemzedék eredményeinek statisztikai értékelése, a potenciális vonalak kijelölése.
 • Az eltérő ökológiai adottságú régiók tenyész-időszakbeli ökológiai paramétereinek a megfigyelt tulajdonságokra gyakorolt hatásának számszerűsítése. Az eredmények alapján a célnak megfelelő vonalak kiemelése, a nem megfelelő vonalak meghatározása, a további vizsgálatokból történő kizárása.
 • Újabb alapanyagok kombinációs partnerként történő meghatározása. A vonaltulajdonságok primer csoportjának meghatározása, stabilitási modellezése.
 • A rendelkezésre álló adatok alapján a módosítandó paraméterek determinálása. E paraméterek esetén a megfelelő kombinációs partner kiválasztása a rendelkezésre álló vonalak alapján. A primer tulajdonságok esetén a tulajdonságok stabilitásának értékelése.
 • A konzorciumi partner eredményeinek folyamatos statisztikai értékelése, primer és szekunder tulajdonságok meghatározása.
 • A vegetatív paraméterek folyamatos felvételezése, értékelése. A vonalak kórtani teszteléséhez szükséges fertőzési források, inokulumok begyűjtése, fogékony fajtákon történő felszaporítása. A potenciális vonalak esetén termesztéstechnológiai alapvizsgálatok beállítása. Fuzárium-fertőzöttség vonalankénti értékelése.
 • Kórtani vizsgálatok meghatározása, növényminták begyűjtése. Fertőzési források in vitro fenntartása.
 • Fogékony fajtákon történő fertőzés bázisértékeinek meghatározása, a vonalak összehasonlító értékelése szabadföldi és üvegházi körülmények között egyaránt. A perspektivikus vonalak felszaporításának megkezdése. Fuzárium-érzékenységi vizsgálatok kivitelezése.

A FITT AGRO Kft. fentebb felsorolt tevékenységeit a 3 éves futamidő végén összességében fogja vizsgálni, egy összegző elemzést végez. Az elemzésnek ki kell mutatnia a perspektivikus vonalakat, melyek kijelölése szintén a záró elemzés része.

A fentiekben látható céges tevékenységek főleg a tudományos eredményekkel és a nagybani lehetőségekkel egészülnek ki a DE ATK Nyíregyházi Kutató Intézet által. Az alábbiakban ezek a feladatok kerülnek részletes bemutatásra.

A szántóföldi munka része a projekt során begyűjtött biológiai alapok rendszerezése és részletes morfológiai leírása, valamint agronómiai tulajdonságaik vizsgálata. Ezeket a feladatokat tenyészkerti körülmények között, tág térállású, valamint sűrűsorosan vetett állományokban végzik el. Az elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok több csoportba foglalhatók, a genetikai anyagok beltartalmi minőségének meghatározása mikroanalitikai eszközökkel, genetikai állományuk összehasonlítása PCFI alapú molekuláris technikával, illetve az ozmotikus stressztoleranciájuk tesztelése in vitro körülmények között. A beltartalmi vizsgálatok során a korai generációkból (anyatövekről) származó kis mennyiségű vizsgálati minták sütőipari minősítését mikro-valorigráffal, valamint mikro Zeleny-teszterrel végzik. A Zeleny-teszter az objektivitást és a nagyobb mintaszámú analízist segítő szoftverrel van felszerelve. A kis tömegű minták előkészítése a vizsgálatokra szintén speciális eszközöket igényel (mikro labordaráló és labormalom). Az ozmotikus stressztolerancia vizsgálata során a biotechnológiai laboratóriumban in vitro kultúrába vitt növényanyagon az ozmotikumok különböző koncentrációi által kiváltott vegetatív tömeggyarapodási depressziót detektálja. Mivel a növény szántóföldi szárazságtűrő képessége több morfológiai és fiziológiai elemből tevődik össze, az in vitro vizsgálatok eredményeit érdemes összevetni az üvegházi körülmények között, mesterséges vízmegvonással indukált szárazság stressz által kiváltott növényi válaszreakcióval. Az üvegházi szárazságteszt során limitált vízadagokkal tenyész¬edényben nevelt növények vegetatív és generatív részeinek tömegmérésével detektálja a stresszre adott válaszreakciót. A növénykórtani megfigyeléseket szántóföldi körülmények között a búza gazdasági és humán élelmezésügyi szempontból legfontosabb betegségeinek spontán fellépését követően értékelik. Emellett megfelelő mennyiségű szaporítóanyag esetén a kórtani felvételezéseket provokált körülmények között, fitotronban mesterséges fertőzést követően is elvégzik.

A projekt kutatási feladatai két részből állnak, melyek feladatmegosztása alkalmazkodik a résztvevők profiljához. A FITT AGRO Kft. esetén végzett feladatok és az ehhez kapcsolódó költségek az alábbiak:

 • Az ország eltérő agroökológiai térségeiben végzett szabadföldi adaptációs vizsgálatok kivitelezése, melyhez az alapanyagokat a konzorciumi partner vizsgálatai alapján közösen határoznak meg.
 • Immateriális javak beszerzése szükséges olyan genetikai alapanyagoknál, melyek az alap kiindulási populáció tulajdonságaitól eltérőek, jó kombinálódó képességűek és a kívánt tulajdonságok eléréséhez szükségesek.
 • Tárgyi feltételek közül szükséges egy központi szabadföldi vizsgáló helyszínen végzett kézi és gépi munkák felszereléseinek beszerzése.
 • Igénybevett szolgáltatások: a speciális kórtani, genetikai illetve sütőipari vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez – a vizsgálatok nagy száma, összetettsége és a vizsgáló műszerek költsége miatt – célszerű ezeket szolgáltatásként igénybe venni.

Rendezvények

Sajtómegjelenések

 

Beszámolók

Fenntartási és haladási beszámoló

 

Publikációk

Fenntartási időszak publikációs listája

 • Zsombik L.,Seres E.,Sipos T., (2019): Indukált vízhiány hatása különböző őszi búza genotípusok sütőipari paramétereire. XXV. Növénynemesítési Tudományos Nap.Növénynemesítés a 21. század elején: kihívások és válaszok. Budapest. pp.132.
 • Veres, S., Zsombik, L., & Juhász, C. (2019). Regulation Effect of Different Water Supply to the Nitrogen and Carbon Metabolism. In Abiotic and Biotic Stress in Plants. IntechOpen.
 • Veres Sz, Simkó A, Kiss L, Zsombik L. (2017): Wheat genotype under reduced nitrogen supply: changes in chlorophyll fluorescence parameters. COLUMELLA: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 4:(1) pp. 53-58.
 • Erdős Zs, Seres E, Zsombik L (2017): Fuzárium fertőzés hatása különböző őszi búza (Triticum aestivum) genotípusok magparamétereire. Tormay Béla Szakkollégium. Debrecen
 • Seres E, Erdős Zs (2017): Őszi búza genotípusok és tájfajták sütőipari paramétereinek alakulása normál vízellátás és indukált vízhiányos körülmények között. Kutatás-Fejlesztés-Innováció az agrárium szolgálatában. Földművelésügyi Minisztérium
 • Exogén citokininek hatása őszi búza In vitro hajtástenyészetek növekedési paramétereire. Emlékülés. Magyar Növény-Mikroszaporírtók Egyesülete. Budapest. 2017.04.21.
 • Veres Szilvia, Seres Emese, Kiss László, Zsombik László (2016): Eltérő idejű és mennyiségű nitrogén trágyázás hatása búza fiziológiai paramétereire. In: Nagy Zita Barbara (szerk.) LVIII. Georgikon Napok: Felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszerbiztonság. 462 p. Keszthely, Magyarország, 2016.09.29-2016.09.30. Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2016. pp. 449-453. (ISBN:978-963-9639-85-0)
 • Simkó Attila, Kiss László, Zsombik László, Veres Szilvia (2016): Csökkentett nitrogén ellátás hatása búza genotípusok fotoszintetikus válaszreakcióira. In: Nagy Zita Barbara (szerk.) LVIII. Georgikon Napok: Felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszerbiztonság. 462 p. Keszthely, Magyarország, 2016.09.29-2016.09.30. Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2016. pp. 327-333. (ISBN:978-963-9639-85-0)
 • Kiss László, Zsombik László, Veres Szilvia (2016): Hibridbúza néhány fiziológiai paraméterének vizsgálata eltérő mennyiségű nitrogénellátásnál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK/ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS (68) pp. 49-53.
 • Seres E, Erdős Zs, Hanász A, Magyar-Tábori K, Sipos T, Zsombik L (2016): Evaluation of osmotis stress tolerance of winter wheat landraces. International Conference. “Climatic changes, a permanent challenge for agricultural research on potato, sugar beet, cereals and medicinal plants” pp. 30.
 • Zsombik L, Erdős Zs (2016): Őszi búza tájfajták és vonalak agronómiai tulajdonságainak alakulása csernozjom talajon. XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap. MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottság. Magyar Növénynemesítők Egyesülete. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. pp. 127. (ISBN:978-963-396-085-1)
 • Veres Sz, Kiss L, Zsombik L (2015): A nitrogén trágyázás mennyiségi és időbeli változásának hatása búza (Triticum aestivum L.) néhány fiziológiai paraméterére. Nyíregyháza, Magyarország, 2015.05.20.
  Veres Sz, Rátonyi T, Széles A, Zsombik L (2015): Effect of rate and time of nitrogen application on some physiologycal parameter of wheat. NÖVÉNYTERMELÉS 64:(Supplement 2) pp. 241-248.

Frissítés dátuma: 2021.02.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.